Przemoc w rodzinie - KPP Łęczna

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzajace się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Gdzie szukać pomocy na terenie powiatu łęczyńskiego

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
tel: 81 53 15 384
e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl
strona PCPR: www.pcprleczna.pl    i   http://ww.bip.pcprleczna.pl/

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych –  gdzie specjaliści do spraw profilaktyki uzależnień, prawnik, psycholog oraz pracownik socjalny dyżurują w następujące dni i godziny:

Poradnictwo prawne: wtorek 8.00 - 14.00, piątek 8.00-14.00

Poradnictwo psychologiczne: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Poradnictwo rodzinne: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Poradnictwo socjalne: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza wszystkie osoby z terenu powiatu łęczyńskiego do wzięcia udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Gniewni ludzie”.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

 • osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu „Gniewni ludzie” mają na celu:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielaniu pomocy w zmianie zachowań agresywnych,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
 • nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
 • uzyskiwanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Program pomoże Ci rozwinąć umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej,

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, wtorek 8:00-16:00
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna,

tel. 81/ 53 15 526

fax: 81 462 83 73

e-mail: poczta@mops.leczna.pl

strona internetowa: www.mops.leczna.pl

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, wtorek od godz. 8.00-16.00
siedziba:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna
tel. /81/ 53 15 526
fax. /81/ 462-83-73

Główne zadania powołanego Zespołu to: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, a także innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 •  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 •  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Stowarzyszenie  „MONAR” Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Łęcznej,

ul. Pl. Kościuszki 1/1, 21-010 Łęczna,

tel. 81/ 462 87 21

fax: 81 462 87 21

e-mail: pkmonar_leczna@wp.pl

Oferowana pomoc w zakresie:
- diagnostyka uzależnień,

- poradnictwo,

- terapia indywidualna, grupowa,

- kierowanie do oddziałów detoksykacyjnych i placówek leczenia stacjonarnego,

- konsultacji lekarza psychiatry,

- skierowań na różnorodne formy terapii,

- poradnictwa dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS,

- systemowej terapii rodziny.

 

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie informuje, że został utworzony:

Ośrodek Specjalistycznej Pomocy i Terapii Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z siedzibą główną w Chełmie oraz Filiami:

Filia w Łęcznej ul. Jaśminowa 4, przy MOPS, tel: 81 53 15 514 lub 537 404 430.

W ramach działań Ośrodka osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą bezpłatnie uzyskać:

1. Pomoc prawną,
2. Pomoc osoby pierwszego kontaktu,
3. Pomoc psychologiczną,
4. Pomoc psychiatryczną,
5. Pomoc grupy wsparcia,
6. Pokrycie kosztów czasowego bezpłatnego zakwaterowania lub udzielenia schronienia,
7. Pokrycie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
8. Pokrycie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
9. Pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,
10. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskaniem pomocy.

W Filii Ośrodka w Łęcznej (MOPS w Łęcznej ul. Jaśminowa 4) dyżury będą pełnione przez specjalistów:

Osoba pierwszego kontaktu /pracownik socjalny:

Poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00, wtorek 16:00 - 19:00, środa - czwartek 15:00 - 19:00, piątek 8:00 - 13:00

Psycholog (po wcześniejszym umówieniu z osobą pierwszego kontaktu):

Co drugi piątek:  godz. 8:00 - 13:00

Prawnik (po wcześniejszym umówieniu z osobą pierwszego kontaktu):

Środa: godz. 14:00 - 16:00


Regionalne Centrum Trzeźwości „MAKSYMILIAN” w Łęcznej

dyżury: wtorek-sobota w godzinach 17:00- 20:00

ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna,

tel. 81/ 462-94-99

e-mail: rtc.leczna@gmail.com

strona: www.maksymilia_leczna.republika.pl

Metody pracy Stowarzyszenia to m.in. :

- inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub winny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

 - motywowanie do indywidualnego oraz grupowego samokształcenia w zakresie norm moralno – etycznych osób uzależnionych i współuzależnionych;

- ugruntowanie własnego rozwoju i właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, w rodzinie, środowisku, poprzez szkolenia, terapie i obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin;

-  organizowanie punktów informacyjno – konsultacyjnych, spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i jego programu działania;Grupy samopomocowe:

ALL-ANON - poniedziałek 17:00-19:00 (w RCT ”Maksymilian”)
A-A - środa 17:00-19:00, niedziela  9:00-11:00 (w RCT ”Maksymilian”)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej,

(pisma można składać w Urzędzie Miejskim, Komisja pracuje w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-17:00 w lokalu Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 22 ).

Pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna,

tel. 81/ 752 11 50Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna (siedziba Szpitala Powiatowego w Łęcznej),

tel. 81/ 752 00 82
 

Poradnia terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna,

tel. 81/ 752 07 41Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

ul. Akacjowa 11,

tel. 81/ 462 72 74Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

codziennie w godz. 8:00-15:00

ul. Jana Pawła II 95 (II piętro), 21-010 Łęczna,

tel. 81 462 25 89,

 

Stowarzyszenie „Nasza Świetlica-Pomocna Dłoń”

Ciechanki 53, 21-013 Puchaczów

tel.  512 076 705

e-mail: dziadek1952@wp.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie

ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców

tel. 82 5677041

fax: 825677041

e-mail: ops_cycow@poczta.fm

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ludwin Kolonia 24, 21 – 075 Ludwin

tel. 81 75 70 335

fax: 81 7570337

e-mail:  opsludwin@wp.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie

ul. Partyzancka 13, 21-020 Milejów

tel. 81 757 20 54

fax: 81 75 72 054

e-mail:  ops@milejow.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów

tel./fax.  (081) 757 5 068

e-mail: opspuchaczow@op.pl

strona: www.opspuchaczow.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn

tel./fax.  (081) 7578186

e-mail: spiczyngops@wp.pl

strona:  www.spiczyn.naszops.pl